भग॒त कंवर राम (फिल्म)
  भग॒वान बचाए चन्दर खां (कॅामेडी नाटक)
  उमर–मारवी (गीत माला)
   कर्ज़ (लघु फिल्म)
  दिल दि॒जे दिल वारन खे (फिल्म)
  ही कहिड़ो हिसाब (सिन्धी नाटक)
  सिन्धु धारा (नृत्य नाटिका)
  गुल्णन जा गीत (बाल गीत)
  सूफ़ी ऐं बि॒या भज॒न
  जोइ–त–पहिंजी (हास्य नाटक)
  अबाणा [फिल्म]
  झूलेलाल {टेली फिल्म}
  I Am Still Alive
  SINDHI LANGUAGE
  Dance By Sudha Masand (Video)